درج لوگو روی جلد

درج لوگو در ابعاد تعریف شده بر روی صفحه

درج لوگو بر روی جلد در سایزکوچکتر از 5 سانتیمتر مربع به مبلغ 2.000.000