درج لوگو پشت جلد

درج لوگو پشت جلد در سایز تعریف شده

درج لوگو در پشت جلد در سایز 7 سانتیمتر مربع به قیمت 2.000.000